News

งานแข่งขันกอล์ฟ 30th YEARS ANNIVERSARY ESI GOLF TOURNAMENT 2023

งานแข่งขันกอล์ฟ 30th YEARS ANNIVERSARY ESI GOLF TOURNAMENT 2023

ผ่านไปอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทาง บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล(1991) จำกัด และ บริษัท อีเอสไอ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในการก่อตั้งบริษัท